Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zasady rekrutacji

 


 

ZASADY REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017
w LICEUM JAGIELLOŃSKIM

w Toruniu

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty

  poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu

  i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania

  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

 • Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz

  postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów

  i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim, zawierającego

  szczegółowe terminy dokonywania określonych czynności w tym harmonogramie, w tym

  terminy składania dokumentów.

 

I. Zasady ogólne

 • O przyjęcie do klas pierwszych mogą się ubiegać absolwenci gimnazjów.

 • Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 

II. Kryteria rekrutacji

O przyjęciu do Liceum Jagiellońskiego w Toruniu decyduje suma punktów uzyskana za:

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego – max. 100 punktów

  (1% w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej = 0,2 pkt.,

  1% z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym = 0,08 pkt.,

  1% z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym = 0,12 pkt.)

   

 2. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 80 punktów

  • celujący – 20 pkt

  • bardzo dobry – 16 pkt

  • dobry – 12 pkt

  • dostateczny – 8 pkt

  • dopuszczający – 2 pkt

Wskazane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty:

1A – j.polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki/geografia

1B – j.polski, matematyka, biologia, chemia/j.obcy

1C – j.polski, matematyka, 2 przedmioty z (historia, geografia, j.obcy)

1D – j.polski, matematyka, fizyka, j.obcy

1E – j.polski, matematyka, geografia, j.obcy

 

 1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów

 2. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

1) osiągnięcia w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych, między innymi: uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

 • tutułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
   

 1. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu (działalność musi być udokumentowana i prowadzona przez co najmniej nieprzerwany okres 10 miesięcy) – 2 punkty.

 

Niezależnie od powyższych zasad w pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

 

 

 

Terminarz rekrutacji

 

od 23 maja 2016 r. (poniedziałek)
do 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do Katolickiego Liceum Akademickiego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24.06.2016 (piątek)
do 28.06.2016 (wtorek)
do godz. 15.00

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 30.06.2016 (czwartek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 18.07.2016 (poniedziałek)
do godz. 12.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
 

do 25.07.2016 (poniedziałek) do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Katolickim Liceum Akademickim przez dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz trzech fotografii

do 27.07.2016 (środa) do godz. 12.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły